Les O lesích Zajímavosti

Lesy a voda – životně důležité partnerství

Voda_titul

(Titulní foto: Milan Slavinger)

Je dobře známo, že lesy čistí vodu a na úrovni povodí, regionů i kontinentů zásadně ovlivňují dostupnost vody a regulaci teploty v krajině. S rostoucím nedostatkem vody, změnami klimatu, projevujícími se v posledních letech a desetiletích (častější povodně a naopak období sucha) stoupají požadavky na lepší plnění vodohospodářské funkce lesů. Na ministerské úrovni vznikají závazné dokumenty (především Národní akční plán adaptace na změnu klimatu), které se dotýkají i požadavků na vlastníky lesů: mají zlepšovat vodní poměry v krajině a zlepšovat strukturu lesů. Zároveň mohou čerpat různé dotace na opatření k zadržení vody v lesích a okolní krajině – například stavbou malých vodních nádrží, hrazením vodních toků v lesích, podporou mokřadů, zakládáním lesů s větší příměsí listnáčů a s větším poměrem smíšení, které pak lépe zadrží vodu.

Vlastníci a správci lesů jsou totiž často také správci vodních toků a malých vodních nádrží. Například státní podnik Lesy České republiky, který hospodaří na necelé polovině lesů v zemi, spravuje více než 38 tisíc kilometrů drobných vodních toků v České republice, říček, potoků, tůní i rybníků. Buduje protipovodňová opatření, rybníky, přehrážky apod.

Klima v posledních letech prokazatelně prochází obdobím změn. V podmínkách České republiky dochází k poklesu celkového množství srážek a především k jejich větší nerovnoměrnosti – prší méně často, ale zato intenzivněji, takže většina vody odteče a nestačí se v lesích vsáknout do půdy a vytvořit tak zásoby spodní vody. Již několik let po sobě bylo také málo sněhu. Dlouhodobým suchem je u nás ohrožena především oblast severovýchodní Moravy, kde lesy – především ty smrkové – začaly ve velkém hynout. Lesníci je nahrazují novými lesy s vhodnějším složením a smíšením dřevin. Nedostatkem vody také trpí lužní lesy s duby, jasany, jilmy či olšemi, které jsou závislé na pravidelném jarní zaplavení vodou. I zde se snaží lesníci a vodohospodáři napravit chyby z minula (v dobách budovatelských bylo bohužel trendem pro lepší obslužnost krajiny lesy i pole odvodňovat) a pomáhat lužním lesům a mnohdy vzácným druhům na ně vázaným přežít.

Reportáž České televize o zaplavování obory Soutok na jižní Moravě

Jak přesně lesy ovlivňují koloběh vody a klima v krajině?

Voda_1– Lesy podporují vznik srážek a zvyšují vzdušnou vlhkost – stromy využívají sluneční energii pro transpiraci. Sluneční energie pohání také výpar vody z lesních porostů a z půdy. Podobně jako se lidská kůže ochlazuje pocením, vedou tyto procesy k ochlazování zemského povrchu. Zalesněné povrchy  mohou být až o 20 °C chladnější než otevřená místa a zemědělské plochy.

– Stromy a lesy jsou přirozené chladicí systémy – teplota pod stromy je průkazně nižší než teplota v otevřené krajině. Chladící výkon jediného stromu se vyrovná množství energie, kterou na klimatizaci spotřebují za den dvě domácnosti.

Lesy generují toky vzduchu a vlhkosti – jsou hybateli atmosférických vzdušných proudů.

Stromy a lesy přispívají k zásobování podzemních vod – díky provzdušnění půdy kořeny zlepšují vsakování srážkové vody do půdy.

– Lesy regulují vodní toky – lesy zmírňují výkyvy toku pomocí půdního vsakování a převáděním povrchové vody do spodních vod.

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ