Zajímavosti

Ptákem roku 2017 je „lékař stromů“ – datel černý

Datel_1

Foto: wikipedia.org (Steffen Hannert – http://www.vogelruf.de/galerie/)

„Lesní doktor“ nebo „lékař stromů“. Při tomto slovním spojení si téměř každý z nás vybaví díky dětským knížkám a pohádkám velkého černého ptáka s červenou čepičkou, který ťuká do kmene stromu, na uších má fonendoskop, chvíli naslouchá a pak obratným zobákem zbavuje stromy škodlivého hmyzu. Ačkoli máme tuto představu zažitou od dětských let, tak ne každý viděl tohoto našeho největšího zástupce řádu Piciformes (šplhavci) na vlastní oči. Jeho výskyt je spojen spíše se souvislejšími porosty lesa, navzdory své velikosti je nenápadný a nejspolehlivěji ho prozradí zvláštní melodické a drnčivé ru, ru, ru, ru, kterým je doprovázen jeho let.

Ačkoli měří až půl metru, jsou datlové černí poměrně nenápadní. Jejich nezaměnitelnou černou siluetu s červenou čepičkou lze v přírodě nejčastěji spatřit v období od února do května. V jarním období totiž bývají datlové nejnápadnější. Obhajují teritorium, honí se se svými soky, tesají dutiny a hledají partnery pro hnízdění. Nezřídka se datlové prozradí svým typickým hlasitým voláním.

Evropská hnízdní populace datla černého je odhadována na více než 740 000 párů (BirdLife International 2004),  v ČR je patrný nárůst početnosti tohoto druhu s odhadem na 4 000-8 000 hnízdících párů. Datel černý hnízdí na celém území ČR. ale přednost dává souvislejším a rozsáhlejším lesním celkům jak v horách, tak v nížinách. Nejhojnější je ve smíšených a jehličnatých lesích, ale řídce dokáže hnízdit i v lesích lužních.

Hlavní potravu datlů tvoří nejrůznější hmyz žijící ve dřevě, především ale mravenci. Aby se za nimi dostali i do nejužších chodbiček hluboko uprostřed kmenů, mají nejen vyztužený zobák zakončený na konci svisle seříznutý jako dláto, ale i jazyk dvakrát delší než je zobák a zvláštní aparát, který umožňuje vypláznout jazyk daleko dopředu.

Méně známou skutečností je, že tito ptáci mohou sloužit jako symbol věrnosti. Jakmile datlové jednou vytvoří pár, žijí a hnízdí spolu po řadu let, často i opakovaně ve stejné dutině. Dožívají se přitom úctyhodného věku až přes 25 let.

Datlové, stejně jako jejich příbuzní strakapoudi, potřebují k životu staré, odumírající a mrtvé dřevo. Lesníci i ochránci přírody se snaží, aby ho byl dostatek nejen v lesích, ale i v městských parcích nebo v zahradách.  V lesích toho lze dosáhnout pouze důsledným uplatňováním lesnických opatření v lesních porostech, ke kterým patří ponechání takzvaných doupných stromů až do konce fyzického věku, ponechání souší a určitého množství dřevní hmoty po těžbě, ochrana starých porostů spojená s prodloužením obmýtí, upřednostňování podrostního způsobu obnovy a clonných sečí namísto holosečí – tedy přírodě blízkých forem hospodaření, úprava dřevinné skladby ve prospěch původních dřevin apod.

Lesníci jako lidé, pohybující se denně v přírodě, se také často aktivně zapojují do celorepublikového sledování ptáků, nejen datla černého. Zapojit se ale můžete i vy, pozorování datla mohou lidé nahlásit prostřednictvím Faunistické databáze ČSO na adrese avif.birds.cz.

Kampaň Pták roku organizuje Česká společnost ornitologická od roku 1992. Více lze zjistit na webu společnosti.

Fotografie datla černého i mnoha dalších druhů ptáků najdete například na www.birdphoto.cz.

(Zdroj: Lesnická práce, ČTK)

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ